ال ای دی اوال برند ولت آبی
  ال ای دی اوال برند ولت آبی
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۴۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۵۰۰ تومان
  ال ای دی اوال برند ولت سبز
  ال ای دی اوال برند ولت سبز
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۴۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۵۰۰ تومان
  ال ای دی اوال برند ولت سفید
  ال ای دی اوال برند ولت سفید
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۴۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۵۰۰ تومان
  ال ای دی اوال برند ولت قرمز
  ال ای دی اوال برند ولت قرمز
  122005016
  ۱۲۲۰۰۵۰۱۶
  ۴۶۸ تومان
  ال ای دی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت آبی
  ال ای دی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت آبی
  ال ای دی کلاهی
  ال ای دی کلاهی
  خرید بالای 5000 واحد۱۶ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۶ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۳۳ تومان تخفیف ( %۸)
  ۴۱۲ تومان
  ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت صورتی
  ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت صورتی
  ال ای دی کلاهی
  ال ای دی کلاهی
  خرید بالای 5000 واحد۱۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۳۷ تومان تخفیف ( %۸)
  ۴۶۰ تومان
  المنت هویه 40 وات
  المنت هویه 40 وات
  المنت هویه
  المنت هویه
  خرید بالای 20 واحد۲,۸۳۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۸۳۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۲۶۵ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۴۰,۵۰۰ تومان
  المنت هویه 60 وات
  المنت هویه 60 وات
  المنت هویه
  المنت هویه
  خرید بالای 20 واحد۳,۰۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۰۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۴۳,۵۰۰ تومان
  المنت هویه سرامیکی 40 وات
  المنت هویه سرامیکی 40 وات
  المنت هویه
  المنت هویه
  خرید بالای 20 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱۲,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  المنت هویه سرامیکی 60 وات
  المنت هویه سرامیکی 60 وات
  المنت هویه
  المنت هویه
  خرید بالای 20 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱۲,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  المنت هویه قابدار 40 وات
  المنت هویه قابدار 40 وات
  المنت هویه
  المنت هویه
  خرید بالای 20 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۷,۱۷۶ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۵۵,۲۰۰ تومان
  المنت هویه قابدار 60 وات
  المنت هویه قابدار 60 وات
  المنت هویه
  المنت هویه
  خرید بالای 20 واحد۴,۰۳۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۴,۰۳۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۷,۴۸۸ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۵۷,۶۰۰ تومان
  انبردست 6 اینچ برند ولت
  انبردست 6 اینچ برند ولت
  انبردست
  انبردست
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۴,۰۲۴ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۱۸۴,۸۰۰ تومان
  اهم متر کد 830D
  اهم متر کد 830D
  اهم متر
  اهم متر
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۳,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  اهم متر کد 9205
  اهم متر کد 9205
  اهم متر
  اهم متر
  خرید بالای 5 واحد۲۸,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۸,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۵۳,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۴۰۸,۰۰۰ تومان
  اهم متر کد ۹۲۰۸
  اهم متر کد ۹۲۰۸
  اهم متر
  اهم متر
  خرید بالای 5 واحد۴۱,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۴۱,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۷۶,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۵۸۸,۰۰۰ تومان
  اهم متر کلمپی کد 700D
  اهم متر کلمپی کد 700D
  اهم متر
  اهم متر
  خرید بالای 5 واحد۱۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۵,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان
  اهم متر کلمپی کد DT266
  اهم متر کلمپی کد DT266
  اهم متر
  اهم متر
  خرید بالای 5 واحد۳۰,۶۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳۰,۶۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۵۶,۹۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۴۳۸,۰۰۰ تومان
  اهم متر کلمپی کد dt3266
  اهم متر کلمپی کد dt3266
  اهم متر
  اهم متر
  خرید بالای 5 واحد۳۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۵۹,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۴۵۶,۰۰۰ تومان
  پروب اهم متر
  پروب اهم متر
  پروب اهم متر
  پروب اهم متر
  خرید بالای 20 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۹۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  پروب اهم متر 10 آمپر
  پروب اهم متر 10 آمپر
  پروب اهم متر
  پروب اهم متر
  خرید بالای 20 واحد۴,۴۵۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۴,۴۵۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۸,۲۶۸ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۶۳,۶۰۰ تومان
  پروب اهم متر 10 آمپر نوک تیز
  پروب اهم متر 10 آمپر نوک تیز
  پروب اهم متر
  پروب اهم متر
  خرید بالای 20 واحد۵,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱۰,۱۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  دستگاه چسب تفنگی 20 وات برند ولت
  دستگاه چسب تفنگی 20 وات برند ولت
  چسب تفنگی
  چسب تفنگی
  خرید بالای 5 واحد۱۳,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۳,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۴,۹۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  دستگاه چسب تفنگی 60 وات برند ولت
  دستگاه چسب تفنگی 60 وات برند ولت
  چسب تفنگی
  چسب تفنگی
  خرید بالای 5 واحد۲۴,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۴,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۴۵,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  دم باریک 6 اینچ برند ولت
  دم باریک 6 اینچ برند ولت
  دم باریک
  دم باریک
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۴,۰۲۴ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۱۸۴,۸۰۰ تومان
  ست هویه سرامیکی و ابزار لحیم کاری برند ولت مدل 093 کیت
  ست هویه سرامیکی و ابزار لحیم کاری برند ولت مدل 093 کیت
  هویه برقی
  هویه برقی
  خرید بالای 5 واحد۴۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۴۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۷۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  سر سیم نمره 3
  سر سیم نمره 3
  122001002
  ۱۲۲۰۰۱۰۰۲
  ۲۴۰ تومان
  سشوار صنعتی 2000 وات متغیر برند ولت مدل 150
  سشوار صنعتی 2000 وات متغیر برند ولت مدل 150
  سشوار صنعتی
  سشوار صنعتی
  خرید بالای 5 واحد۹۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۹۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۱۷۱,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  سشوار صنعتی 2000 وات متغیر برند ولت مدل 170
  سشوار صنعتی 2000 وات متغیر برند ولت مدل 170
  سشوار متغیر
  سشوار متغیر
  خرید بالای 5 واحد۱۱۷,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۱۷,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۱۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  سوکت زن شبکه و خط برند ولت مدل 315S
  سوکت زن شبکه و خط برند ولت مدل 315S
  سوکت زن
  سوکت زن
  خرید بالای 5 واحد۲۳,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۳,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۴۳,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  سیم چین 6 اینچ برند ولت
  سیم چین 6 اینچ برند ولت
  سیم چین
  سیم چین
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۴,۰۲۴ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۱۸۴,۸۰۰ تومان
  سیم لخت کن کلاغی ۷ اینچ برند ولت
  سیم لخت کن کلاغی ۷ اینچ برند ولت
  سیم لخت کن
  سیم لخت کن
  خرید بالای 5 واحد۲۰,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۰,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۳۷,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  فن  12ولت 0.1 آمپر 5*5 بوشی
  فن 12ولت 0.1 آمپر 5*5 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۳,۵۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳,۵۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶,۶۳۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  فن  12ولت 0.4 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن 12ولت 0.4 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۵,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۴,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۱۱۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 5*5 بوشی حلزونی
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 5*5 بوشی حلزونی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۲,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۹۶,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MLS
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله