محافظ فن 12 * 12
  محافظ فن 12 * 12
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۱,۳۴۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۳۴۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۴۹۶ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۹,۲۰۰ تومان
  محافظ فن 15 * 15
  محافظ فن 15 * 15
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۲,۳۵۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۳۵۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۳۶۸ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۳,۶۰۰ تومان
  محافظ فن 20 * 20
  محافظ فن 20 * 20
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۴,۳۶۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۴,۳۶۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۸,۱۱۲ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۶۲,۴۰۰ تومان
  محافظ فن 4 * 4
  محافظ فن 4 * 4
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۷۵۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۷۵۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۴۰۴ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  محافظ فن 5 * 5
  محافظ فن 5 * 5
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۸۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۸۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  محافظ فن 6 * 6
  محافظ فن 6 * 6
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۹۲۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۹۲۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۷۱۶ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۳,۲۰۰ تومان
  محافظ فن 7 * 7
  محافظ فن 7 * 7
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۹۲۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۹۲۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۷۱۶ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۳,۲۰۰ تومان
  محافظ فن 8 * 8
  محافظ فن 8 * 8
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۹۵۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  محافظ فن 9 * 9
  محافظ فن 9 * 9
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۹۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۹۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۲۸ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۵,۶۰۰ تومان

   گارد فن

   گارد فن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   ولتاژ
   توان
   آمپر
   جنس بدنه
   جنس پره
   دور موتور
   تعداد سیم
   نوع فن
   خیر
   بله