محافظ فن 12 * 12
  محافظ فن 12 * 12
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۸۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۸۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  محافظ فن 15 * 15
  محافظ فن 15 * 15
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۱,۴۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۴۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۷۳۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  محافظ فن 20 * 20
  محافظ فن 20 * 20
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۲,۷۳۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۷۳۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۷۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  محافظ فن 4 * 4
  محافظ فن 4 * 4
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۴۷۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۴۷۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۸۸۴ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۶,۸۰۰ تومان
  محافظ فن 5 * 5
  محافظ فن 5 * 5
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۹۷۵ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۷,۵۰۰ تومان
  محافظ فن 6 * 6
  محافظ فن 6 * 6
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۵۸۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۸۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۷۹ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۸,۳۰۰ تومان
  محافظ فن 7 * 7
  محافظ فن 7 * 7
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۵۸۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۸۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۷۹ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۸,۳۰۰ تومان
  محافظ فن 8 * 8
  محافظ فن 8 * 8
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶۵۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۱۶ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۹,۳۵۰ تومان
  محافظ فن 9 * 9
  محافظ فن 9 * 9
  گارد فن
  گارد فن
  خرید بالای 20 واحد۶۸۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶۸۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۷۴ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۹,۸۰۰ تومان
   گارد فن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   ولتاژ
   توان
   آمپر
   جنس بدنه
   جنس پره
   دور موتور
   تعداد سیم
   نوع فن
   خیر
   بله