فن  12ولت 0.1 آمپر 5*5 بوشی
  فن 12ولت 0.1 آمپر 5*5 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۳,۵۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳,۵۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶,۶۳۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  فن  12ولت 0.4 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن 12ولت 0.4 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۵,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۴,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۱۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 5*5 بوشی حلزونی
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 5*5 بوشی حلزونی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۲,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.2 آمپر 8*8 بوشی
  فن 12 ولت 0.2 آمپر 8*8 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.27 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.27 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۳,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.3 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.3 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۸,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.3 آمپر 8*8 بوشی
  فن 12 ولت 0.3 آمپر 8*8 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۴,۳۶۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۴,۳۶۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۸,۱۱۲ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۶۲,۴۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.32 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.32 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۳,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۳,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۴,۹۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.35 آمپر 9*9 بوشی
  فن 12 ولت 0.35 آمپر 9*9 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۷,۱۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۷,۱۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۳,۲۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.4 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.4 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۵,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۵,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۸,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.55 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.55 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۹,۷۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۹,۷۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۶,۶۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.6 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.6 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.7 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.7 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۴,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۴,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۶,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۰۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.80 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.80 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.1 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.1 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۵,۵۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۵,۵۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۸,۸۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.1 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.1 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.3 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.3 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.5 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.5 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۲۶,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۶,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۴۹,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۸۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 2.1 آمپر4*4 بلبرینگی
  فن 12 ولت 2.1 آمپر4*4 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 3.12 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن 12 ولت 3.12 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۳۷,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳۷,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۷۰,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 7.2 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن 12 ولت 7.2 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۶۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۶۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۲۷,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۹۸۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 9.0 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن 12 ولت 9.0 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۷۵,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۷۵,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۴۰,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  فن 24 ولت 0.1 آمپر 4*4 بوشی
  فن 24 ولت 0.1 آمپر 4*4 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۲,۹۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۹۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  فن 24 ولت 0.25 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن 24 ولت 0.25 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۹,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۹,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۵,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  فن 24 ولت 0.5 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن 24 ولت 0.5 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۲۶,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۶,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۴۹,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۸۴,۰۰۰ تومان
  فن 24 ولت 1.20 آمپر 9*9 بلبرینگی
  فن 24 ولت 1.20 آمپر 9*9 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۲۹,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۹,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۴,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  فن 5 ولت 0.1 آمپر 4*4 بوشی
  فن 5 ولت 0.1 آمپر 4*4 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  فن 12ولت 2 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن 12ولت 2 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  تماس بگیرید
  فن 12 ولت 0.17 آمپر 7*7 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.17 آمپر 7*7 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  تماس بگیرید
  فن 12 ولت 0.45 آمپر 7*7 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.45 آمپر 7*7 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  تماس بگیرید
  فن 12 ولت 0.60 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.60 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  تماس بگیرید
  فن 12 ولت 0.76 آمپر 7*7 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.76 آمپر 7*7 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  تماس بگیرید
  فن 12 ولت 1.8 آمپر 12*12 حلزونی بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.8 آمپر 12*12 حلزونی بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  تماس بگیرید
  فن 12 ولت 12 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن 12 ولت 12 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  تماس بگیرید
  فن 12 ولت 3.3 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 3.3 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  تماس بگیرید

   فن DC

   فن DC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   ولتاژ
   توان
   آمپر
   جنس بدنه
   جنس پره
   دور موتور
   تعداد سیم
   نوع فن
   خیر
   بله