فن  12ولت 0.1 آمپر 5*5 بوشی
  فن 12ولت 0.1 آمپر 5*5 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۲,۲۳۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۲۳۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۴,۱۴۱ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۱,۸۵۰ تومان
  فن  12ولت 0.4 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن 12ولت 0.4 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۹,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۴,۹۹۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۴,۹۹۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۹,۲۶۹ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۷۱,۳۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 5*5 بوشی حلزونی
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 5*5 بوشی حلزونی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۴,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۴,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۷,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.2 آمپر 8*8 بوشی
  فن 12 ولت 0.2 آمپر 8*8 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۲,۳۶۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۳۶۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۴,۳۹۴ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۳,۸۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.27 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.27 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۷,۸۷۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۷,۸۷۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۴,۶۲۵ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۱۲,۵۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.3 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.3 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.3 آمپر 8*8 بوشی
  فن 12 ولت 0.3 آمپر 8*8 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۲,۷۳۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۷۳۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۰۷۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.32 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.32 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۵,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.35 آمپر 9*9 بوشی
  فن 12 ولت 0.35 آمپر 9*9 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۴,۴۶۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۴,۴۶۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۸,۲۹۴ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۶۳,۸۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.4 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.4 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۹,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۹,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۷,۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.55 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.55 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۳۴۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۳۴۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۲,۹۱۹ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۷۶,۳۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.6 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.6 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.60 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.60 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.7 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.7 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۸,۹۲۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۸,۹۲۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۶,۵۷۵ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۲۷,۵۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.80 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.80 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۱,۵۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۱,۵۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۱,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.1 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.1 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۹,۷۱۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۹,۷۱۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۸,۰۴۴ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۳۸,۸۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.1 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.1 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۱,۵۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۱,۵۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۱,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.3 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.3 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.5 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.5 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.8 آمپر 12*12 حلزونی بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.8 آمپر 12*12 حلزونی بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۶,۴۳۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۶,۴۳۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۱,۹۴۱ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۹۱,۸۵۰ تومان
  فن 12 ولت 2.1 آمپر4*4 بلبرینگی
  فن 12 ولت 2.1 آمپر4*4 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 3.12 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن 12 ولت 3.12 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۵,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۵,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۹,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 7.2 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن 12 ولت 7.2 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۴۳,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۴۳,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۷۹,۹۵۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۶۱۵,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 9.0 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن 12 ولت 9.0 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۴۷,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۴۷,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۸۷,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان
  فن 24 ولت 0.1 آمپر 4*4 بوشی
  فن 24 ولت 0.1 آمپر 4*4 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱,۸۴۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۸۴۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۴۱۹ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۶,۳۰۰ تومان
  فن 24 ولت 0.25 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن 24 ولت 0.25 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۰۷۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۰۷۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۲,۴۲۵ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۷۲,۵۰۰ تومان
  فن 24 ولت 0.25 آمپر 12*12 بوشی
  فن 24 ولت 0.25 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۳۴۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۳۴۱ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۲,۹۱۹ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۷۶,۳۰۰ تومان
  فن 24 ولت 0.5 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن 24 ولت 0.5 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۶,۲۷۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۶,۲۷۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۰,۲۲۵ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۳۲,۵۰۰ تومان
  فن 24 ولت 1.20 آمپر 9*9 بلبرینگی
  فن 24 ولت 1.20 آمپر 9*9 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۸,۳۷۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۸,۳۷۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۴,۱۲۵ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۶۲,۵۰۰ تومان
  فن 5 ولت 0.1 آمپر 4*4 بوشی
  فن 5 ولت 0.1 آمپر 4*4 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۹۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  فن 12ولت 2 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن 12ولت 2 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  ناموجود
  فن 12 ولت 0.17 آمپر 7*7 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.17 آمپر 7*7 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  ناموجود
  فن 12 ولت 0.45 آمپر 7*7 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.45 آمپر 7*7 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  ناموجود
  فن 12 ولت 0.76 آمپر 7*7 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.76 آمپر 7*7 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  ناموجود
  فن 12 ولت 12 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن 12 ولت 12 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  ناموجود
   فن DC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   ولتاژ
   توان
   آمپر
   جنس بدنه
   جنس پره
   دور موتور
   تعداد سیم
   نوع فن
   خیر
   بله