فن AC
فن AC
فن DC
فن DC
گارد فن
گارد فن
+ -4 دسته‌بندی دیگر
  فن  12ولت 0.1 آمپر 5*5 بوشی
  فن 12ولت 0.1 آمپر 5*5 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۳,۵۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳,۵۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶,۶۳۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  فن  12ولت 0.4 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن 12ولت 0.4 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۵,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۴,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۱۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 5*5 بوشی حلزونی
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 5*5 بوشی حلزونی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۲,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.2 آمپر 8*8 بوشی
  فن 12 ولت 0.2 آمپر 8*8 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.27 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.27 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۳,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.3 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.3 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۸,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.3 آمپر 8*8 بوشی
  فن 12 ولت 0.3 آمپر 8*8 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۴,۳۶۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۴,۳۶۸ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۸,۱۱۲ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۶۲,۴۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.32 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.32 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۳,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۳,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۴,۹۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.35 آمپر 9*9 بوشی
  فن 12 ولت 0.35 آمپر 9*9 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۷,۱۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۷,۱۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۳,۲۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.4 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.4 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۵,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۵,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۸,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.55 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.55 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۹,۷۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۹,۷۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۶,۶۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.6 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.6 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.7 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.7 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۴,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۴,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۶,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۰۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.80 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن 12 ولت 0.80 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.1 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.1 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۵,۵۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۵,۵۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲۸,۸۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.1 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.1 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۸,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۴,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.3 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.3 آمپر 4*4 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 1.5 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن 12 ولت 1.5 آمپر 6*6 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۲۶,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۶,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۴۹,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۸۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 2.1 آمپر4*4 بلبرینگی
  فن 12 ولت 2.1 آمپر4*4 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۶,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 3.12 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن 12 ولت 3.12 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۳۷,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳۷,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۷۰,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 7.2 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن 12 ولت 7.2 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۶۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۶۸,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۲۷,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۹۸۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 9.0 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن 12 ولت 9.0 آمپر 14*14 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۷۵,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۷۵,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۴۰,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  فن 220 ولت 15*15 بلبرینگی
  فن 220 ولت 15*15 بلبرینگی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۱۹,۵۵۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۱۹,۵۵۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۳۹,۱۰۴ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۴۸۸,۸۰۰ تومان
  فن 220 ولت 15*17 بلبرینگی
  فن 220 ولت 15*17 بلبرینگی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۲۱,۶۳۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۲۱,۶۳۲ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۴۳,۲۶۴ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۵۴۰,۸۰۰ تومان
  فن 220 ولت 8*8 بلبرینگی
  فن 220 ولت 8*8 بلبرینگی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۹,۵۶۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۹,۵۶۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۱۹,۱۳۶ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۲۳۹,۲۰۰ تومان
  فن 220 ولت 8*8 بوشی
  فن 220 ولت 8*8 بوشی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۶,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۶,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۱۳,۷۲۸ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۱۷۱,۶۰۰ تومان
  فن 220 ولت 9*9 بوشی
  فن 220 ولت 9*9 بوشی
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۷,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۷,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۱۴,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  فن 24 ولت 0.1 آمپر 4*4 بوشی
  فن 24 ولت 0.1 آمپر 4*4 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۲,۹۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۹۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  فن 24 ولت 0.25 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن 24 ولت 0.25 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۱۹,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۹,۳۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۵,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  فن 24 ولت 0.5 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن 24 ولت 0.5 آمپر 12*12 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۲۶,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۶,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۴۹,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۸۴,۰۰۰ تومان
  فن 24 ولت 1.20 آمپر 9*9 بلبرینگی
  فن 24 ولت 1.20 آمپر 9*9 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۲۹,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۹,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۴,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  فن 5 ولت 0.1 آمپر 4*4 بوشی
  فن 5 ولت 0.1 آمپر 4*4 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  فن بلبرینگی 220 ولت 12*12
  فن بلبرینگی 220 ولت 12*12
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۷,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۷,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۱۵,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  فن بوشی 220 ولت 12*12
  فن بوشی 220 ولت 12*12
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۱۱,۶۴۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۱۱,۶۴۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۲۳,۲۹۶ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۲۹۱,۲۰۰ تومان
  فن تک فاز 220 ولت 15*15
  فن تک فاز 220 ولت 15*15
  فن AC
  فن AC
  خرید بالای 5 واحد۲۷,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۲۷,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 15 واحد۵۴,۰۸۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۶۷۶,۰۰۰ تومان

   فن صنعتی و کامپیوتری

   فن صنعتی و کامپیوتری
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   ولتاژ
   توان
   آمپر
   جنس بدنه
   جنس پره
   دور موتور
   تعداد سیم
   نوع فن
   خیر
   بله