ال ای دی اوال برند ولت آبی
  ال ای دی اوال برند ولت آبی
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۴۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۵۰۰ تومان
  ال ای دی اوال برند ولت سبز
  ال ای دی اوال برند ولت سبز
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۴۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۵۰۰ تومان
  ال ای دی اوال برند ولت سفید
  ال ای دی اوال برند ولت سفید
  LED
  LED
  خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۴۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۵۰۰ تومان
  ال ای دی اوال برند ولت قرمز
  ال ای دی اوال برند ولت قرمز
  122005016
  ۱۲۲۰۰۵۰۱۶
  ۴۶۸ تومان
  ال ای دی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت آبی
  ال ای دی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت آبی
  ال ای دی کلاهی
  ال ای دی کلاهی
  خرید بالای 5000 واحد۱۶ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۶ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۳۳ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۴۱۲ تومان
  ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت صورتی
  ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ 4.8 میل برند ولت صورتی
  ال ای دی کلاهی
  ال ای دی کلاهی
  خرید بالای 5000 واحد۱۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۸ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۳۷ تومان تخفیف ( %۸)
  • close
  ۴۶۰ تومان
  المنت هویه 40 وات
  المنت هویه 40 وات
  المنت هویه
  المنت هویه
  خرید بالای 20 واحد۲,۸۳۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۸۳۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۲۶۵ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۰,۵۰۰ تومان
  المنت هویه 60 وات
  المنت هویه 60 وات
  المنت هویه
  المنت هویه
  خرید بالای 20 واحد۳,۰۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۰۴۵ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۶۵۵ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۳,۵۰۰ تومان
  المنت هویه سرامیکی 40 وات
  المنت هویه سرامیکی 40 وات
  المنت هویه
  المنت هویه
  خرید بالای 20 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱۲,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  المنت هویه سرامیکی 60 وات
  المنت هویه سرامیکی 60 وات
  المنت هویه
  المنت هویه
  خرید بالای 20 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱۲,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  المنت هویه قابدار 40 وات
  المنت هویه قابدار 40 وات
  المنت هویه
  المنت هویه
  خرید بالای 20 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۷,۱۷۶ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۵۵,۲۰۰ تومان
  المنت هویه قابدار 60 وات
  المنت هویه قابدار 60 وات
  المنت هویه
  المنت هویه
  خرید بالای 20 واحد۴,۰۳۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۴,۰۳۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۷,۴۸۸ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۵۷,۶۰۰ تومان
  انبردست 6 اینچ برند ولت
  انبردست 6 اینچ برند ولت
  انبردست
  انبردست
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۴,۰۲۴ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۸۴,۸۰۰ تومان
  اهم متر کد 830D
  اهم متر کد 830D
  اهم متر
  اهم متر
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۳,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  اهم متر کد 9205
  اهم متر کد 9205
  اهم متر
  اهم متر
  خرید بالای 5 واحد۲۸,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۸,۵۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۵۳,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۰۸,۰۰۰ تومان
  اهم متر کد ۹۲۰۸
  اهم متر کد ۹۲۰۸
  اهم متر
  اهم متر
  خرید بالای 5 واحد۴۱,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۴۱,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۷۶,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۵۸۸,۰۰۰ تومان
  اهم متر کلمپی کد 700D
  اهم متر کلمپی کد 700D
  اهم متر
  اهم متر
  خرید بالای 5 واحد۱۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۳,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۵,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان
  اهم متر کلمپی کد DT266
  اهم متر کلمپی کد DT266
  اهم متر
  اهم متر
  خرید بالای 5 واحد۳۰,۶۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳۰,۶۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۵۶,۹۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۳۸,۰۰۰ تومان
  اهم متر کلمپی کد dt3266
  اهم متر کلمپی کد dt3266
  اهم متر
  اهم متر
  خرید بالای 5 واحد۳۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳۱,۹۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۵۹,۲۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۴۵۶,۰۰۰ تومان
  پروب اهم متر
  پروب اهم متر
  پروب اهم متر
  پروب اهم متر
  خرید بالای 20 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۹۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  پروب اهم متر 10 آمپر
  پروب اهم متر 10 آمپر
  پروب اهم متر
  پروب اهم متر
  خرید بالای 20 واحد۴,۴۵۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۴,۴۵۲ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۸,۲۶۸ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۶۳,۶۰۰ تومان
  پروب اهم متر 10 آمپر نوک تیز
  پروب اهم متر 10 آمپر نوک تیز
  پروب اهم متر
  پروب اهم متر
  خرید بالای 20 واحد۵,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۴۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱۰,۱۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  دستگاه چسب تفنگی 20 وات برند ولت
  دستگاه چسب تفنگی 20 وات برند ولت
  چسب تفنگی
  چسب تفنگی
  خرید بالای 5 واحد۱۳,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۳,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۴,۹۶۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  دستگاه چسب تفنگی 60 وات برند ولت
  دستگاه چسب تفنگی 60 وات برند ولت
  چسب تفنگی
  چسب تفنگی
  خرید بالای 5 واحد۲۴,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۴,۳۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۴۵,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  دم باریک 6 اینچ برند ولت
  دم باریک 6 اینچ برند ولت
  دم باریک
  دم باریک
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۴,۰۲۴ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۸۴,۸۰۰ تومان
  ست هویه سرامیکی و ابزار لحیم کاری برند ولت مدل 093 کیت
  ست هویه سرامیکی و ابزار لحیم کاری برند ولت مدل 093 کیت
  هویه برقی
  هویه برقی
  خرید بالای 5 واحد۴۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۴۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۷۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  سر سیم نمره 3
  سر سیم نمره 3
  122001002
  ۱۲۲۰۰۱۰۰۲
  ۲۴۰ تومان
  سشوار صنعتی 2000 وات متغیر برند ولت مدل 150
  سشوار صنعتی 2000 وات متغیر برند ولت مدل 150
  سشوار صنعتی
  سشوار صنعتی
  خرید بالای 5 واحد۹۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۹۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۱۷۱,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  سشوار صنعتی 2000 وات متغیر برند ولت مدل 170
  سشوار صنعتی 2000 وات متغیر برند ولت مدل 170
  سشوار متغیر
  سشوار متغیر
  خرید بالای 5 واحد۱۱۷,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۱۷,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۱۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  سوکت زن شبکه و خط برند ولت مدل 315S
  سوکت زن شبکه و خط برند ولت مدل 315S
  سوکت زن
  سوکت زن
  خرید بالای 5 واحد۲۳,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۳,۵۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۴۳,۶۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  سیم چین 6 اینچ برند ولت
  سیم چین 6 اینچ برند ولت
  سیم چین
  سیم چین
  خرید بالای 5 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۱۲,۹۳۶ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲۴,۰۲۴ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۸۴,۸۰۰ تومان
  سیم لخت کن کلاغی ۷ اینچ برند ولت
  سیم لخت کن کلاغی ۷ اینچ برند ولت
  سیم لخت کن
  سیم لخت کن
  خرید بالای 5 واحد۲۰,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۲۰,۱۶۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۳۷,۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  فن  12ولت 0.1 آمپر 5*5 بوشی
  فن 12ولت 0.1 آمپر 5*5 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۳,۵۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۳,۵۷۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۶,۶۳۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  فن  12ولت 0.4 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن 12ولت 0.4 آمپر 8*8 بلبرینگی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۵,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 12*12 بوشی
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 12*12 بوشی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۷,۹۸۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۴,۸۲۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۱۱۴,۰۰۰ تومان
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 5*5 بوشی حلزونی
  فن 12 ولت 0.15 آمپر 5*5 بوشی حلزونی
  فن DC
  فن DC
  خرید بالای 5 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 5 واحد۶,۷۲۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۲,۴۸۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • close
  ۹۶,۰۰۰ تومان
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MLS
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله